Dziennik budowy – poradnik dla inwestora

Dziennik budowy stanowi niezwykle istotny dokument urzędowy. To właśnie w nim powinny być systematycznie dokonywane zapisy opisujące poszczególne etapy inwestycji. Wpisów do dziennika może dokonywać kierownik budowy lub inwestor. Uzupełniony dziennik budowy stanowi podstawowy element dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Formalności związane z budową

Rozpoczęcie każdej budowy poprzedzone jest zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji oraz pozwoleń, w tym między innymi pozwolenia na budowę zgodnego z istniejącym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub określonymi warunkami zabudowy. Kolejnym etapem jest przygotowanie projektu budynku oraz szczegółowe zaplanowanie realizacji budowy. To odpowiedni moment na założenie dziennika budowy.

Dziennik budowy

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane dziennik budowy to dokument urzędowy dokumentujący przebieg robót budowlanych oraz towarzyszących im okoliczności i zdarzeń. Prowadzanie dziennika budowy jest obowiązkowe i powinien on stale znajdować się na terenie budowy. Musi być również uzupełniany bardzo skrupulatnie i na bieżąco. Jego zapisy stawią bowiem podstawę do odbioru technicznego inwestycji po jej zakończeniu. Wskazane jest prowadzanie odrębnego dziennika dla poszczególnych obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

dziennik budowy

Dziennik budowy, wzór

Wzór dziennika budowy podobnie jak innych dokumentów urzędowych został uregulowany przepisami prawa, w tym przypadku poprzez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 roku. Cechuje się on formatem A4 oraz numeracją kolejnych stron. Karty przeznaczone do wpisów są zduplikowane (oryginał oraz kopia).

Dziennik budowy gdzie kupić?

Dziennik budowy powinien być dołączony do projektu budowlanego. W przeciwnym razie istnieje możliwość jego zakupu miedzy innymi w księgarni, sklepach papierniczych i budowlanych czy też w urzędach gminy czy starostwa. Uzyskany w ten sposób dziennik powinien zostać ostemplowany, a jego rejestracja w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę jest obowiązkowa. Odbywa się ona na podstawie uprzedniego złożenia przez inwestora wypełnionego stosownego wniosku.

Koszt

Koszt dziennika budowy jest dość niski i wynosi kilkanaście złotych. Jego pieczętowanie i rejestracja jest bezpłatna.

Dziennik budowy wpisy krok po kroku

Wpisy na pierwszej stronie dokonywane przez organ wydający pozwolenie na budowę lub akceptujący zgłoszenie. Obejmują one między innymi: numer dziennika, liczbę jego stron, adres i rodzaj budowy oraz datę wydania. Kolejne zapisy dokonywane są zgodnie z postępem prac budowlanych. Upoważnionym do ich wykonywania jest miedzy innymi: inspektor nadzoru budowlanego, projektant, kierownik robót budowlanych czy geodeta. Kierownik budowy uzupełnia dziennik w zakresie swoich uprawnień. Zapisy poświadcza podpisem co jest równoznaczne z przejęciem nadzoru nad budową. Ponadto, uwagi w dzienniku budowy mogą być zapisywane przez stosowne organy wykonujące czynności kontrolne na danej budowie.

Zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dziennik budowy musi być prowadzony w określony sposób. Zapisy prowadzi się chronologicznie, zgodnie z rzeczywistą kolejnością wykonywanych na budowie czynności. Dodatkowo każdy dziennik budowy powinien zostać uzupełniony o informacje na temat osób związywanych z daną inwestycją. Informacje powinny być w odniesieniu do sprawowania funkcji kierowniczej nad realizacją poszczególnych etapów budowy oraz prowadzonego nadzoru na kontrolą techniczną wykonywanych prac. Jak wspomniano powyżej złożenie stosowanych podpisów przez wyszczególnione osoby jest równoznaczne z przejęciem obowiązków i ponoszeniem odpowiedzialności za prowadzenie inwestycji zgodnie z planem.

Polecamy: https://www.e-slask.pl/domy-tanie-w-budowie-co-warto-o-nich-wiedziec/

Dziennik budowy czytelność i trwałość zapisów

Zapisy prowadzone w dzienniku budowy muszą być prowadzone w sposób systematyczny i zgodny z chronologią realizowanych prac.. Należy pamiętać o tym, że muszą być one umieszczane zarówno na oryginale danej strony, jak i na jej kopii. Ponadto, w przypadku ewentualnych błędów w zapisie możliwe jest nanoszenie uwag. Uwagi można nanosić tylko w taki sposób aby było możliwe odtworzenie kolejności zapisów. Przekreślenie danego zapisu w ten sposób aby w dalszym ciągu możliwe było odczytanie jego treści. Dodatkowo umieszczenie stosownego wytłumaczenia przyczyny nanoszonej zmiany. Takie skrupulatne, dokładne i zgodne z przepisami prawa prowadzanie dziennika budowy uniemożliwia fałszowanie zapisanych w nim treści. Należy pamiętać o tym, że każdy zapis powinien być datowany oraz podpisywany w sposób czytelny przez osobę go dokonującą. Zapis powinien posiadać jej imię, nazwisko, sprawowaną funkcję oraz reprezentowany organ. Oczywiście zabronione jest uzupełnianie zapisów wstecz.

Wyjątki od jego prowadzenia

Dziennik budowy nie musi być prowadzony w przypadku inwestycji, które nie wymagają otrzymania decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia. Może to być na przykład budowa elementów instalacji gazowej w budynkach jednorodzinnych. W tego typu przypadkach organ wydający zgodę może zwolnić danego inwestora z konieczności zakładania, zgłaszania i prowadzenia dziennika budowy. Jednakże taki wyjątek związany jest przede wszystkim z przeprowadzeniem mało skomplikowanych robót lub innymi ważnymi przesłankami wskazanymi przez inwestora w stosownym wniosku. Należy pamiętać o tym, że tego typu wyjątkowa sytuacja zawsze następuje w formie odrębnej decyzji lub w ramach wydawanej decyzji o pozwoleniu na budowę.

budowa dziennik

Dziennik budowy zagubienie

Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie zapisów oraz za zapobieganie zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów ponosi inwestor oraz kierownik budowy. W sytuacji jednak, w której doszłoby do zagubienia dziennika budowy fakt ten powinien być jak najszybciej zgłoszony organowi go wydającemu. Równocześnie inwestor powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego dokumentu, ponieważ w prawodawstwie nie uwzględniono możliwości wydawania jego duplikatu. Co istotne w momencie otrzymania nowego dziennika wszystkie dotychczasowe zapisy powinny zostać odtworzone, zgodnie ze stanem faktycznym oraz prawidłową chronologią przeprowadzanych prac. Należy również uwzględnić ewentualne występowanie niecodziennych sytuacji szczególnych.

Warto zobaczyć: https://www.e-slask.pl/kosztorys-budowy-domu-mozna-go-latwo-stworzyc/

Brak dziennika budowy

W przypadku prowadzenia prac inwestycyjnych bez prowadzonego równocześnie dziennika budowy należy liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z niedopełnienia tego obowiązku. Dotkną one w pierwszej kolejności inwestora oraz kierownika budowy. Możliwe jest nałożenie kary w oparciu o zapisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Celowe zniszczenie dokumentu może być zagrożone nałożeniem dodatkowej kary finansowej, a nawet pozbawieniem wolności.

Dziennik budowy po zakończeniu inwestycji

Po zakończeniu budowy uzupełniony dziennik należy złożyć w dwutygodniowym terminie w stosownym urzędzie. Kopia dokumentu stanowi element dokumentacji powykonawczej obiektu i powinna być przechowywana przez cały okres jego użytkowania.

Redakcja e-slask.pl