Ta strona używa cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z korespondencją kierowaną do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., (dalej jako RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego zwane dalej ŚCSI, mający siedzibę w Katowicach (40-038) ul. Powstańców 34. Przedstawicielem ŚCSI jest Dyrektor.
 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email scsi@e-slask.pl, lub pisemnie na adres siedziby ŚCSI.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez email scsi@e-slask.pl lub telefonicznie pod numerem
  (032) 700 78 16 w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia spraw, które leżą w kompetencji ŚCSI. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych będzie uzależniona od rodzaju sprawy z jaką zwróci się Pan/Pani do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego tj.:

          a. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym,

          b. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
              administratorze,

          c. wykonanie zobowiązań wynikających z umowy,

         d. wyrażonej zgody,

         e. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego realizuje zadania własne samorządu województwa zgodnie ze statutem.

Informację o konkretnych celach przetwarzania danych zostaną przekazane poprzez wypełnienie obowiązku informacyjnego w trakcie realizacji danej sprawy.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej lub innych szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia danej sprawy.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie okresu przechowywania lub ograniczenia ich przetwarzania.

Niniejsze prawa mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów.

 1. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  narusza przepisy RODO.
 3. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub dobrowolne,
  w zależności od rodzaju sprawy z jaką zwróci się Pan/Pani do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

Konsekwencją niepodania danych w sytuacji gdy jest to obowiązkowe będzie brak możliwości realizacji danej sprawy.

 1.   Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.