Dwudniowe warsztaty

Wordpress - poziom średniozaawansowany

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice, ul. Powstańców 34, II piętro, sala 205

Limit osób został przekroczony. Od tej pory są Państwo zapisywani na listę rezerwową.

Formularz rejestracyjny

28-29.05.2019 r., godz.: 8:30-14:30


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych tj. nr telefonu w celu ułatwienia komunikacji w sprawach związanych z organizacją szkolenia. Podanie nr telefonu jest dobrowolne i nie ma wpływu na zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu. Niniejsza zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail Administratora danych osobowych:
 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, 40-038 Katowice ul. Powstańców 34,
 • scsi@e-slask.pl
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących działań i wydarzeń organizowanych przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach. Nie wyrażenie zgody w powyższym celu nie ma wpływu na rejestrację i udział w szkoleniu. Niniejsza zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail Administratora danych osobowych:
 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, 40-038 Katowice ul. Powstańców 34,
 • scsi@e-slask.pl

Informujemy, że z uwagi na fakt finansowania szkolenia ze środków publicznych, jest ono skierowane do osób, które chcą w nim uczestniczyć z własnej inicjatywy (tj. uczestniczących jako osoba prywatna, a nie skierowanych przez pracodawcę w ramach godzin pracy na zasadzie delegacji/wyjścia służbowego). Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami dostępnymi na naszej stronie internetowej w zakładce Warsztaty z narzędzi ICT/Zasady uczestnictwa.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice. Przedstawicielem ŚCSI jest Dyrektor.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z:
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu i prawo do wycofania wyrażonej zgody oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej lub innych szczególnych przepisów. W przypadku udzielonej zgody dane osobowe będą przetwarzane do momentu przekazania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu lub wycofania udzielonej zgody.
 4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego | ul. Powstańców 34; 40-954 Katowice | tel.: +48 32 700 78 16; fax.: +48 32 700 78 44 | NIP: 954-25-17-750 REGON: 240114090

Realizacja Art4net s.c.