(ni) e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie

Konferencja

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11A, 40-007 Katowice - sala konferencyjna poziom 0

Formularz rejestracyjny


22.10.2016r.(sobota)godz. 09:30 - 12:30

22.10.2016r.(sobota)godz. 13:00 - 16:00


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 34, w celu realizacji procedury rejestracyjnej. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych z listy rejestracyjnej.Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji. Administratorem danych jest Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Powstańców 34. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracji zbierane są przez ŚCSI wyłącznie w celu ich przetwarzania dla rejestracji na wydarzenie. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa rejestracja na wydarzenie.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice. Przedstawicielem ŚCSI jest Dyrektor.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z:
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu i prawo do wycofania wyrażonej zgody oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej lub innych szczególnych przepisów. W przypadku udzielonej zgody dane osobowe będą przetwarzane do momentu przekazania zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu lub wycofania udzielonej zgody.
  4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego | ul. Powstańców 34; 40-954 Katowice | tel.: +48 32 700 78 16; fax.: +48 32 700 78 44 | NIP: 954-25-17-750 REGON: 240114090

Realizacja Art4net s.c.